Атлас на гнездящите птици в България

Поен дрозд

(Turdus philomelos)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 200 000–600 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в планинските и полупланинските гористи райони. Не така компактно в равнинни части с гори (Лудогорието), полезащитни пояси или обрасли с дървета долини, поречия и други участъци (Добруджа). Отсъства или с единични гнездовища в районите с преобладаващи земеделски култури и незначителна дървесна растителност

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в гори, като най-многоброен е в широколистни листопадни гори, но се среща с висока численост и в смесени гори, а нерядко – и в иглолистни гори (особено разположени на по-ниска надморска височина), в алувиални и много влажни гори и храсталаци, и нерядко в изкуствени насаждения. Размножава се и в градски паркове и градини, в други части на населените места с преобладание на дървесна растителност, както и рядко в ивици дървета, храсти и мозайки от тях.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани