Атлас на гнездящите птици в България

Полска чучулига

(Alauda arvensis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 800 000-2 500 000 дв.

Особености на разпространението

Повсеместно по открити терени в цялата страна без планинските райони и териториите с обширни и гъсти горски масиви. Гнезди на места и по открити билни части на Рила, Пирин, Западните Родопи, Стара планина и Осоговска планина.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в посеви и други (едногодишни) тревни култури, в пасища, ливади многогодишни тревни култури, пустеещи земи и други открити терени, понякога в алпийски и субалпийски тревни съобщества, обширни и обрасли с тревиста растителност дюни и по открити терени между жилищните квартали на периферията на големи градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани