Атлас на гнездящите птици в България

Полски блатар

(Circus cyaneus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0-2 дв.

Особености на разпространението

Установен в Тракийската низина, района на бившето Стралджанско блато, Северното Черноморско крайбрежие и Дунавската равнина. На 09.06.1997 г. до влажни зони при с. Оризово, Пловдивско, наблюдавани брачни игри при 2 двойки. На 31.05.2002 г. 1 екз. до микроязовир край Раковски и 1 – до микроязовир при с. Момино село, Пловдивско. На 09.06.1998 г. мъжки екз. до с. Венец, Карнобатско, а на 11.06.1998 г. в ливадите до язовир Церковски – и женска птица. Единичен екз. виждан между 18 и 24.06.1997 г. в района на с. Камен бряг, Добричко. Неколкократно през април–май и август–септември 1994–1996 г. отделни индивиди и двойка са наблюдавани между селата Къшин, Къртожабене и Търнене, Плевенско. В последните години липсват данни за сигурно гнездене.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Повечето от наблюдаваните през настоящия период птици са били в близост до микроязовири и други влажни зони с блатна растителност и тревни съобщества по влажни терени, по съседство с ниви и други обработваеми площи, а в бившето Стралджанско блато – и до мезофилни тревни съобщества.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани