Атлас на гнездящите птици в България

Полски цвъркач

(Locustella naevia)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0-5 дв.

Особености на разпространението

С разпръснато разпространение главно покрай река Дунав (Беленската низина, района на езеро Сребърна, рибарниците Калимок) и по Черноморското крайбрежие (Дуранкулашкото езеро, Бургаските влажни зони, Балтата, блатисти места около р. Ропотамо). Отделни наблюдения и в района на Софийското поле, бившето Стралджанско блато и по поречието на р. Марица. Повечето наблюдения, макар да са на пеещи мъжки екз., вероятно са на мигриращи индивиди.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Повечето от наблюденията са около блата с гъсти и високи треви, както и в гъста рудерална растителност с отделни ниски храсти до водоеми, включително такива с растителност по периферията си, по-рядко в гъсти треви до крайречни и приизворни мочурища или в посеви и други (едногодишни) тревни култури.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани