Атлас на гнездящите птици в България

Полско врабче

(Passer montanus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 500 000-800 000 дв.

Особености на разпространението

С плътно разпространение на почти цялата територия на страната с изключение на най-високите части на планините от Рило–Родопския масив, Стара планина, Витоша и Средна гора.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в голямо разнообразие от местообитания в естествения и антропогенния ландшафт. Предпочита градски паркове и градини, както и други части на градове, села и индустриални зони (особено бетонни стълбове от електропроводната мрежа и лампи от уличното осветление, дървета от уличните насаждения, покрай водоеми или в дворове, малки горички в селата и др.), ивици дървета, храсти и мозайки от тях както в селищата, така и извън тях, овощни градини, дървесни и храстови плантации, окрайнини на широколистни листопадни гори и по-рядко алувиални и много влажни гори и храсталаци, сухолюбиви храсталаци, гнезди в кухини в скали и скални стени, както и в льосови и други земни стени.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани