Атлас на гнездящите птици в България

Полубеловрата мухоловка

(Ficedula semitorquata)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1500-3500 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в Източна и Централна Стара планина, гористите райони около Варна, в Странджа и по-разпръснато в Западна Стара планина, Средна гора, Витоша, Рило–Родопския масив, Дунавската равнина, Тракийската низина, поречието на река Тунджа и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в стари, предимно естествени алувиални и много влажни гори и храсталаци и широколистни листопадни гори от Fraxinus oxycarpa, Quercus sp., Fagus sylvatica и F. orientalis и др. Сравнително рядко се размножава в стари или изоставени овощни градини, дървесни и храстови плантации и градски паркове и градини или гористи окрайнини на населени места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани