Атлас на гнездящите птици в България

Посевна врана

(Corvus frugilegus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 15 000-25 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение в равнинните части предимно в Северна България, по-плътно на места в Дунавската равнина, Софийското поле, районите около река Тунджа и Карнобатското поле. Най-южните колонии са в Сакар, по река Марица и по река Струма. Гнезди предимно в селища, като при липса на безпокойство заема едни и същи места в продължение на години.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно по ивици дървета, храсти и мозайки от тях, както извън селищата, така и в градове, села и индустриални зони, където често заема малки горички, особено от Robinia pseudoacacia, в градски паркове и градини, в дървесни и храстови плантации (най-често Populus sp.), по-рядко в просветлени широколистни листопадни гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани