Атлас на гнездящите птици в България

Пъдпъдък

(Coturnix coturnix)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 15000-35000 токуващи мъжки

Особености на разпространението

Повсеместно разпространен в равнинните и полупланински части на цялата страна с наличие на зърнени култури и ливади, както и в по-открити планински места с тревна покривка. Отсъства от районите с плътна горска покривка в планините, както и от по-сухи области с храсталаци и разредена дървесна растителност. В последните години изчезва от редица находища и плътността на популацията му намалява.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в разнообразни открити местообитания, като избягва само участъците с много ниска трева, с много храсти и каменистите участъци. Предпочита мезофилни тревни съобщества, посеви и други (едногодишни) тревни култури, подобрени тревни площи (многогодишни тревни култури) (и особено люцерна) и пустеещи земи. Обитава и тревни съобщества по влажни терени, алпийски и субалпийски тревни съобщества и степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани