Атлас на гнездящите птици в България

Пъстрогуша завирушка

(Prunella collaris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 3500–4500 дв.

Особености на разпространението

С твърде ограничено петнисто разпространение, обхващащо зоната над границата на гората в Рила, Пирин, Витоша, Централна и Западна Стара планина, Западните Родопи и Славянка.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в осеяни с камъни aлпийски и субалпийски тревни съобщества и торфени блата и мочурища, често в близост до сипеи, скали и скални стени и други ландшафтни елементи, присъщи на високите планини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани