Атлас на гнездящите птици в България

Речен орел

(Pandion haliaetus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0 дв.

Особености на разпространението

Наблюдава се редовно по време на миграция почти в цялата страна като отделни птици остават и да летуват, но през последните 10 години липсват данни за сигурно гнездене на вида.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори, възможно – в алувиални и много влажни гори и храсталаци и в иглолистни гори, рядко – и по скали и скални стени (във вътрешността на страната). Гнезда и на отделни дървета в близост до водоеми.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани