Атлас на гнездящите птици в България

Речен цвъркач

(Locustella fluviatilis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 130-530 дв.

Особености на разпространението

С разпръснато и петнисто разпространение, с по-близко разположени гнездовища на места по Дунавското крайбрежие и Ломовете и изолирани в Дунавската равнина и Софийското поле. Отделните находища по Черноморското крайбрежие, Добруджа, Тракийската низина, Източните Родопи, Рупите и др., макар да са на пеещи мъжки екз. през гнездовия период, най-вероятно се отнасят за неразмножаващи се индивиди.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в блата, в растителност по периферията на водоеми, включително храсталаци от Amorpha sp. и Salix sp. с треви и увивни растения на влажна почва (остров Белене). В Северозападна България е установен и в облесени долини до язовири, най-близки по характер до алувиални и много влажни гори и храсталаци.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани