Атлас на гнездящите птици в България

Рогата чучулига

(Eremophila alpestris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 4500-6500 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение, обхващащо откритите алпийски части на Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Славянка, по-разпръснатo в Западните Родопи, Средна гора, Конявска планина.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди единствено по каменисти открити терени с по-нисък тревостой, основно в най-високите части на планините, но и в разположени по-ниско подобни тревни терени, най-често използвани като пасища.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани