Атлас на гнездящите птици

Розов пеликан

(Pelecanus onocrotalus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

 

Размер на популацията: 2020: 0-9  двойки (2007: 0–2 дв.)

 

Особености на разпространението

Рядък и малоброен гнездящ вид. Няколко двойки гнездят през отделни години в ез. Сребърна и в блато Песчина на остров Персин (Белене). Колониален. През 2000 г. две двойки пристъпват към гнездене в колонията на Pelecanus crispusв езерото Сребърна, едната успешно отглежда потомство. Гнезденето на остров Персин е в резултат на природозащитни дейности – изкуствени гнездови платформи за пеликани. Неразмножаващи се индивиди и ята се задържат през целия гнездови сезон в Бургаските влажни зони и някои други водоеми.

Численост в защитени зони за птиците: 0-9 двойки (100% от популацията). Числеността на гнездовата популация в ЗЗ „Сребърна“ е 0-5 двойки, а в ЗЗ „Комплекс Беленски острови“ – 0-4 двойки.

Карта в голям размер

Местообитания

Гнезди в блата – растителност по периферията на водоеми. Хранително местообитание през гнездовия период са стоящи пресни води. Наличието в съседство на двете местообитания е характерна черта за традиционните, вековни гнездови находища.

 

Тенденции в развитието на популацията

Краткосрочна тенденция на числеността:

липсва изразена тенденция

Дългосрочна тенденция на числеността:

липсва изразена тенденция

Краткосрочна тенденция на разпространението:

липсва изразена тенденция

Дългосрочна тенденция на разпространението:

липсва изразена тенденция

 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел, високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1,  сблъсъци с въздушни проводници и вятърни генератори, гибел от наземни хищници и инвазивни видове.

 

Свилен Чешмеджиев, Ирина Костадинова