Атлас на гнездящите птици в България

Розов пеликан

(Pelecanus onocrotalus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 0-9  двойки (2007: 0–2 дв.)

Особености на разпространението

Рядък и малоброен гнездящ вид. Няколко двойки гнездят през отделни години в ез. Сребърна и в блато Песчина на остров Персин (Белене). Колониален. През 2000 г. две двойки пристъпват към гнездене в колонията на Pelecanus crispus в езерото Сребърна, едната успешно отглежда потомство. Неразмножаващи се индивиди и ята се задържат през целия гнездови сезон в Бургаските влажни зони и някои други водоеми.

 

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: През 2017 г. е установено гнездене на една нова двойка на остров Персин, но тя не успява да отгледа потомство. Гнезденето на остров Персин е в резултат на природозащитни дейности – изкуствени гнездови платформи за пеликани. 

Численост в защитени зони за птиците: 0-9 двойки (100% от популацията). Числеността на гнездовата популация в ЗЗ „Сребърна“ е 0-5 двойки, а в ЗЗ „Комплекс Беленски острови“ – 0-4 двойки.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата – растителност по периферията на водоеми. Хранително местообитание през гнездовия период са стоящи пресни води. Наличието в съседство на двете местообитания е характерна черта за традиционните, вековни гнездови находища.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: липсва изразена тенденция
Дългосрочна тенденция на числеността: липсва изразена тенденция
Краткосрочна тенденция на разпространението: липсва изразена тенденция
Дългосрочна тенденция на разпространението: липсва изразена тенденция

 

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство, бракониерски отстрел, високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1,  сблъсъци с въздушни проводници и вятърни генератори, гибел от наземни хищници и инвазивни видове.

 

Свилен Чешмеджиев, Ирина Костадинова