Атлас на гнездящите птици в България

Ръждивогушо ливадарче

(Saxicola rubetra)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2500 – 5000 дв.

Особености на разпространението

С планинска и равнинна част на популацията, като много по-голямата планинска част е с петнисто разпространение, обхващащо най-високите части на Рила, Пирин, Западните Родопи, Западна и Централна Стара планина, Витоша, Славянка, Беласица, Осоговската планина и Средна гора. Малката равнинна част на популацията е разпръсната с изолирани гнездовища в ниските планини (Източна Стара планина, Източни Родопи, , Огражден и др.) и в равнинните части (Дунавската равнина с Добруджа, Тракийската низина, Бургаската низина и др.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в aлпийски и субалпийски тревни съобщества, а обитаващите по-ниските части двойки – в мезофилни тревни съобщества, тревни съобщества по влажни терени. Рядко установяван и в посеви и други тревни култури и пустеещи земи.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани