Атлас на гнездящите птици в България

Свилено шаварче

(Cettia cetti)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 350–750 дв.

Особености на разпространението

С ограничено петнисто разпространение, основно по Южното Черноморско крайбрежие, в южната част на долината на река Струма и Варненско–Белославския езерен комплекс. С разпръснати гнездовища на север по долината на река Струма, в Североизточна България, Тракийската низина, Софийското поле и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в блата, в растителност по периферията на водоеми, особено тръстикови масиви с храсти по периферията им (включително около рибарници, кариерни водоеми и други стоящи пресни води или около стоящи бракични води). Не избягва примесени с храсталаци крайречни и приизворни мочурища и тревни съобщества по влажни терени, включително такива до временни или постоянни влажни зони, разливи и др. По река Струма се размножава и в храсталаци от Tamarix sp., Salix sp., Alnus sp., Rubus sp. и др. по бреговете или по острови в самата река, покрай канали и други течащи води. По изключение в обрасли с блатна растителност участъци на периферията на населени места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани