Атлас на гнездящите птици в България

Сврака

(Pica pica)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 200 000-300 000 дв.

Особености на разпространението

Разпространен в естествени и антропогенни местообитания на по-голямата част от територията на страната с изключение на планинските и някои други райони с плътна горска покривка и без селища.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широк спектър местообитания, обхващащ открити пространства, изпъстрени с мозайки от дървета и храсти, често в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, овощни градини, дървесни и храстови плантации, особено горички от Robinia pseudoacacia, Populus sp.; в градски паркове и други части на населените места, в окрайнини на разредени широколистни листопадни гори и др. На много места с богата хранителна база и липса на подходящи дървета и храсти строи гнезда по железни електрически стълбове.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани