Атлас на гнездящите птици в България

Северен славей

(Luscinia luscinia)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10 – 50 дв.

Особености на разпространението

С разпръснато разпространение, предимно в североизточната част на страната. Установените находища са по-концентрирани предимно покрай река Дунав и по Черноморското крайбрежие. Гнезденето на вида за страната е доказано с намирането на гнездо с 5 яйца на 11.05.1996 г. в Сакар.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в aлувиални и много влажни гори и храсталаци (гори на постоянно или периодично заливани места покрай реки, блата , язовири и др.), както и в широколистни листопадни гори (в по-влажните им участъци).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани