Атлас на гнездящите птици в България

Селска лястовица

(Hirundo rustica)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 400 000-800 000 дв.

Особености на разпространението

С повсеместно почти плътно разпространение на цялата територия на страната с изключение на някои високопланински гористи райони и места без селища.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Синантропен вид, гнезди почти изключително в градове, села и индустриални зони, основно във вътрешната част на различни животновъдни сгради (обори, сеновали и др.). Нерядко строи гнездата си и в самите къщи (под балкони, навеси, необитавани помещения и др.), както и в отделни сгради или стопански комплекси извън населените места (включително по такива с временен характер). На места по Северното Черноморско крайбрежие гнезди в стръмни скалисти (морски) брегове, но на често посещавани от хора места (пещерите на нос Калиакра и на Яйлите и др.). 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани