Атлас на гнездящите птици в България

Сива врана

(Corvus corone cornix)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 25 000-50 000 дв.

Особености на разпространението

С почти повсеместно разпространение на територията на цялата страна с изключение на някои от най-високите планински части и отделни райони с плътна горска покривка (Странджа и др.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно по открити места с единични или групи дървета, често по ивици дървета, храсти и мозайки от тях, по периферията на разредени широколистни гори, в иглолистни гори, смесени гори, алувиални и много влажни гори и храсталаци, не избягва овощни градини, дървесни и храстови плантации, все по-често в градски паркове и градини (както в типично парков, така и в лесопарков тип) и в други части на населени места. В отделни случаи в райони с малко дървета устройва гнездата си по метални стълбове за пренос на електроенергия.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани