Атлас на гнездящите птици в България

Сива мухоловка

(Muscicapa striata)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10 000-15 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, обхващащо по-плътно Рило–Родопския масив (особено Западните Родопи), Витоша и съседните планини, отделни части на Черноморското крайбрежие, Стара планина, Средна гора, Странджа и др. Разпръснати находища в Източните Родопи, Сакар, Дунавската равнина, Тракийската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в широколистни листопадни гори и алувиални и много влажни гори и храсталаци, по-рядко – в смесени и иглолистни гори. Предпочита разредени гори с достатъчно пространство между клоните на дърветата, където да лови летящи насекоми, често със сухи, удобни за кацане, клони. Размножава се и в овощни градини, дървесни и храстови плантации, градски паркове и градини, ивици от дървета, храсти и мозайки от тях, намиращи се като цяло в гористи райони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани