Атлас на гнездящите птици в България

Сива овесарка

(Emberiza calandra)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 700 000-1 000 000 дв.

Особености на разпространението

Повсеместно на почти цялата територия на страната без по-високите части на планините и районите с плътна горска покривка.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в по-обширни открити терени с мезофилни тревни съобщества, тревни съобщества по сухи силикатни терени, степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени, често с редки храсти или единични дървета на местата с умерен климат, в ивици с храсти сред многогодишни тревни култури, посеви и други (едногодишни) тревни култури (но рядко заселва големите, интензивно обработвани селскостопански площи), в затревени овощни градини, дървесни и храстови плантации, по ивици дървета, храсти и мозайки от тях, особено сред ниви, покрай пътища, реки и т.н., както и полезащитни пояси. Много чест в необработвани терени като пустеещи земи, пасища, степи, ливади и др. Макар и по-рядко, гнезди на по-обширни горски поляни и по периферията на разредени гори, когато те граничат с обработваеми земи. Гнезди нерядко и в окрайнините на градове, села и индустриални зони (дори в големи запустели крайни дворове в селата).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани