Атлас на гнездящите птици в България

Сива патица

(Mareca strepera) (Anas strepera)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 69-141 двойки (2007: 70-120 дв.)

Особености на разпространението

Изключително малоброен гнездящ вид. С разпръснати находища, групирани в съседни квадрати по поречието на р. Дунав и по Черноморското крайбрежие. Основни гнездовища рибарниците Орсоя и Мечка, ез. Сребърна и Бургаските влажни зони. Разпределението сходно с това в Европа, като неравномерният му и петнист характер се определя от твърде специфичните изисквания на вида към гнездовите места, които трябва да са обширни и добре обрасли водоеми.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът е установен в 41 квадрата. Гнезденето му не е потвърдено в 5 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. В някои от тях местообитанията са силно влошени и това е причина за липсата му. Нови находища са установени в 2 квадрата – в Тракийската низина и Софийското поле. В основните гнездовища по поречието на Дунав – ЗЗ „Рибарници Орсоя“ и ЗЗ „Рибарници Мечка“ числеността на вида е силно намаляла. Това се дължи на изоставянето на рибарниците и промяна в начина им на ползване. Голяма част от рибарници Мечка са пресушени и превърнати в обработваеми ниви.

Численост в защитени зони за птиците: 67-131 двойки (97% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Ятата“ (12 дв.), „Комплекс Беленски острови“ (14-26 дв.) и „Сребърна“ (2-16 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в неморски води (лагуни, стоящи пресни води, стоящи бракични води), блата (растителност по периферията на водоеми) и тревни съобщества по влажни терени, когато са разположени по брега на водоемите. Обитаваните от вида влажни зони по р. Дунав са силно обрасли с водолюбива растителност, докато гнездовищата в района на Бургаските и Варненските езера са по-открити и с хигрофилна растителност по периферията на водоемите.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна с непериодични колебания
Дългосрочна тенденция на числеността: стабилно с непериодични колебания
Краткосрочна тенденция на разпространението: намаляващо с непериодични колебания
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо с непериодични колебания

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство.

Ирина Костадинова, Свилен Чешмеджиев