Атлас на гнездящите птици в България

Сива чапла

(Ardea cinerea)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 774-1350 двойки (2007: 1000-1400 дв.)

Особености на разпространението

В самостоятелни или смесени колонии разпръснато из цялата страна, главно по Дунавското и Черноморското крайбрежие и долините на повечето по-големи реки в равнините (Дунавска равнина, Тракийска низина) и ниските части на планините (най-вече в Предбалкана).

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът е установен в 172 квадрата, като разпространението му значително се различава от установеното преди 2013 г. Не са потвърдени гнездови находища по поречията на реките Струма и Тунджа, в Софийското поле и във водоеми в Дунавската равнина и Тракийската низина, където видът е бил регистриран като гнездящ преди 2013 г. В същото време в Дунавската равнина и Тракийската низина са установени нови находища. Тази динамика в разпространението се дължи основно на факта, че във вътрешността на страната местоположението на колониите се променя през годините. Все пак в Софийското поле и по поречието на река Струма се наблюдава  изчезване на колонии, а не преместването им. Това се дължи основно на интензивна човешка дейност, причиняваща безпокойство (добив на баластра от водоеми, интензивно човешко присъствие) или загуба на местообитания и хранителна база поради промяна в ползването или пресушаването на влажните зони. Това се отразява на общата численост на популацията, която варира по-силно и долната и граница се снижава..

Численост в защитени зони за птиците: 351-792 двойки (45% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Студен Кладенец“ (37-112 дв.), „Комплекс Мандра-Пода“(40-93 дв.), „Язовир Пясъчник“ (47 дв.) и „Бургаско езеро“ (0-100 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в блата (Растителност по периферията на водоеми) и в алувиални и много влажни гори и храсталаци, понякога – по единични или групи дървета в открити селскостопански площи и изкуствени ландшафти. По изключение се размножава и по скали и скални стени (колония от 6–8 дв. до стената на яз. Студен кладенец).

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: флуктуираща 
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща снепериодични колебания
Краткосрочна тенденция на разпространението: с колебания 
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо с непериодични колебания

Заплахи

Пресушаване на влажни зони, промени във водното ниво и хидрологичния режим на водоеми през гнездовия период, безпокойство.

Ирина Костадинова, Петър Шурулинков, Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов