Атлас на гнездящите птици в България

Сивоглава овесарка

(Emberiza cia)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 5000-8000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в Рило–Родопския масив, Стара планина, Витоша,  Странджа и по Северното Черноморско крайбрежие, а с изолирани находища – в Дунавската равнина, Тракийската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно по силно каменисти места със скали и скални стени, сипеи, често в комбинация със сухолюбиви храсталаци и храсталаци на местата с умерен климат и по-рядко по границата на разредени широколистни листопадни гори, смесени гори и дори иглолистни гори. По Черноморското крайбрежие гнезди по обрасли с храсти стръмни земни брегове. Често по сечища, пожарища, карстови терени, каменисти пасища и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани