Атлас на гнездящите птици в България

Сивогуша завирушка

(Prunella modularis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 30 000-50 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение основно в по-високите части на Рила, Пирин, Западни Родопи, Западна и Централна Стара планина, Витоша, Осоговска планина, Славянка, Беласица, Средна гора. С разпръснати или изолирани гнездовища и в Странджа, Предбалкана, Руй, Краище, Огражден и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в алпийски, субалпийски и бореални храсталаци, главно съобщества от Pinus mugo и високопланински хвойнови храсталаци Juniperus sp. (отнасящи се към храсталаци на местата с умерен климат), често в съчетание с каменисти терени и сипеи. Част от популацията обитава екотонната зона, като гнезди главно в иглолистни гори, в частност Picea abies, Pinus peuce, P. heldreichii, по-рядко P. sylvestris и P. nigra. При горната граница на гората гнезди и в разсветлявания и около поляни. Среща се и в смесени гори, основно близо до границата с иглолистен пояс и по-рядко в широколистни листопадни гори, но максимално високо в планината.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани