Атлас на гнездящите птици в България

Сиво каменарче

(Oenanthe oenanthe)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 20 000 – 60 000 дв.

Особености на разпространението

С повсеместно разпространение на почти цялата територия на страната, по-плътно в Източна и Южна България, както в планините, така и в равнинните части. Отсъства или с по-разпръснати находища в предимно горските райони (Странджа, Западни Родопи, Лудогорие) и в тези с преобладание на земеделски култури (Дунавската равнина, части от Тракийската низина, Бургаската низина и др.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по открити каменисти терени, на скали и скални стени и сипеи, често в съчетание с пасища в ниските части или ливади в планинските тревни съобщества. Размножава се и по хълмисти места и крайбрежни участъци с камъни и скали, комбинация от стръмни скалисти брегове и степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени. Много често в каменисти пустеещи земи, градове, села и индустриални зони, особено в строителни обекти и промишлени зони, но и в изоставени кариери, единични постройки, руини и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани