Атлас на гнездящите птици в България

Синявица

(Coracias garrulus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2500-5500 дв.

Особености на разпространението

С почти плътно разпространение в равнинните и някои нископланински части на страната, особено покрай река Дунав, в северната и източната част на Дунавската равнина, включително Лудогорието и Добруджа, както и южно от Стара планина в почти цялата Тракийската низина (от Пазарджик до Бургас), Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и др. Отделни изолирани или групирани в съседни квадрати находища в Предбалкана, Подбалканските котловини и западната част на страната (долините на реките Струма и Места, Софийското поле и др.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в хралупи в стари единични или групи дървета сред открити площи, особено в крайречни ивици дървета, покрайнини на разредени широколистни гори в равнините, изоставени овощни градини. Често се заселва и в скални кухини и в дупки в отвесни льосови, пясъчни или земни стени. В отделни случаи гнезди в руини, изоставени единични постройки и във вертикалните кухини на бетонни стълбове за пренос на електроенергия.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани