Атлас на гнездящите птици в България

Син синигер

(Parus caeruleus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 350 000-650 000 дв.

Особености на разпространението

С широко разпространение, по-плътно в планинските и полупланинските райони, по-разпръснато в равнините, където липсва на значителни безлесни територии (особено в Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др.). Не се среща и в някои райони с плътни иглолистни гори в Западните Родопи, Рила, Пирин и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в просветлени широколистни листопадни гори както в равнините, така и в планините, макар нерядко да се размножава и в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, особено покрай реки, в овощни градини, дървесни и храстови плантации, вкл. в крайречни плантации от топола Populus sp., в градски паркове и градини. По-рядко в алувиални и много влажни гори и храсталаци, смесени гори и по изключение в иглолистни гори.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани