Атлас на гнездящите птици в България

Син скален дрозд

(Monticola solitarius)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 67-132 двойки (2007: 250–450 дв.)

Особености на разпространението

Много рядък и малоброен вид- намерен само в 27 10Х10 км. квадрата в периода на настоящото докладавне. Разпространен само в най-южните части на страната. Гнезди главно в Източните Родопи и по долината на р.Струма на север до Кресненския пролом, нередовно – и до Земенския пролом. Малки изолирани находища са установени и в Северните Родопи. Находищата в по-северни части на страната (Врачански Балкан, н.Емине, н.Калиакра, хребета Чепън край Драгоман) са без доказателства за гнездене и са непостоянни.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: В периода 2013-2020 г. видът не е установен в 17 квадрата, където се е срещал преди 2013 г. Вероятно това е индикация за намаление на вида в някои райони като долината на р. Места и Западните Родопи. Нови находища са установени в 8 квадрата. Не е налице ясна тенденция на разширяване на ареала на север, какъвто е случая с други видове птици с южен произход. 

Численост в защитени зони за птиците: 53- 101 двойки (77% от популацията). Най-висока численост има в защитените зони „Студен кладенец“ (16-30 дв.), Маджарово (11-20 дв.) и „Мост Арда“ (7-12 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно по скали и скални стени и в някои наподобяващи скали антропогенни съоръжения (язовирни стени и други бетонни конструкции). Наблюдава се ясна привързаност към речни долини.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна
Дългосрочна тенденция на числеността: увеличение
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: увеличение

Заплахи 

Безпокойство на гнездящите двойки от хора при скално катерене. Хидростроителство /например в долината на р. Въча/. Натоварени автопътища /Кресненски пролом/. Разрушаване на скали със заети или потенциални гнездови находища заради добивната промишленост /Земенски пролом/.

Петър Шурулинков, Волен Аркумарев, Гиргина Даскалова