Атлас на гнездящите птици в България

Скална лястовица

(Ptyonoprogne rupestris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 10 000-15 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение, обхващащо почти изцяло всички планини. С разпръснати гнездовища в равнинни и хълмисти райони – в Предбалкана, Ломовете, Северното Черноморско крайбрежие, Тракийската низина, Добруджа и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно по скали и скални стени, често и в преддверия или в близост до входовете на пещери. Част от популацията се размножава и по сгради в градове, села и индустриални зони, по отделни постройки в планините, язовирни стени, мостове и др.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани