Атлас на гнездящите птици в България

Скално врабче

(Petronia petronia)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 150-300 дв.

Особености на разпространението

С ограничено разпръснато разпространение. Гнезди редовно в южните части на Струмската долина и прилежащите й райони, на север до Кресненското дефиле. Среща се и около язовир Студен кладенец в Източните Родопи, където вероятно се размножава през отделни години и в по-малък брой. В самите райони на срещане е с разпръснати находища, които двойките често сменят, оставяйки някои от тях незаети през отделни години.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по припечни, сухи хълмисти места с единични скали или скални комплекси, прорязани от дълбоки оврази със земни и земно–каменни отвеси, каменисти долове, склонове с храсталаци и невисоки треви.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани