Атлас на гнездящите птици в България

Скалолазка

(Tichodroma muraria)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 300-500 дв.

Особености на разпространението

С ограничено петнисто разпространение в зависимост от наличието на скалисти райони със специфично изложение и микроклимат, предимно в по-високите скалисти части на Рило–Родопския масив и Централна Стара планина, но и в по-ниски райони в тези планини.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди изключително по скали и скални стени и понякога около входовете на пещери. Налице са два типа предпочитани за гнездене скални стени – във високите части (над границата на гората) и в речни долини и ждрела на по-малка надморска височина. В алпийската зона гнезди в зидовете на хижи, трафопостове и други единични постройки в планината.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани