Атлас на гнездящите птици в България

Сойка

(Garrulus glandarius)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 100 000-200 000 дв.

Особености на числеността

Неравномерна и относително висока – на по-голямата част от заетата територия гнездят стотици дв./кв. (в планините, предпланините и равнинните райони с широколистни гори). По-ниска (десетки дв./кв.) в иглолистния пояс, по-безлесните части на планините и на места в равнините, където в районите с оскъдна горска покривка достига и до по-малко от 10 дв./кв.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди основно в широколистни, смесени гори и иглолистни гори, а вторични гнездови местообитания са овощни градини, дървесни и храстови плантации, ивици дървета, храсти и мозайки от тях, градски паркове и градини, както и други гористи части на градове, села и индустриални зони.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани