Атлас на гнездящите птици в България

Сокол орко

(Falco subbuteo)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 600-1200 дв.

Особености на разпространението

Разпръснато на територията на цялата страна, както в равнини, така и високо в планините. Разпространението по-плътно по поречията на повечето по-големи реки, както и по цялото Северно Черноморско крайбрежие (включително Добруджа), в Източните Родопи, хълмистите райони около река Тунджа, северната част на Дунавската равнина, Източна Стара планина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в широколистни листопадни гори, иглолистни гори и алувиални и много влажни гори и храсталаци, също в ивици дървета, храсти и мозайки от тях, често покрай реки.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани