Атлас на гнездящите птици

Среден (качулат) корморан

(Gulosus aristotelis) (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

 

Размер на популацията:  2020: 188-392 двойки (2007: 180–250 двойки) 

 

Особености на разпространението

Гнезди в разпръснати колонии в северната част на Черноморското крайбрежие – в три квадрата между нос Калиакра и нос Шабла, на около 25 km протежение по бреговата ивица. 

През 2013 бе открита нова колония на островите Св. Св. Иван и Петър, която към 2018 г. достигна 117 двойки. Популацията по Северното Черноморие също видимо се е увеличила с една нова колония върху изоставения кей източно от фара на Шабла, но след започнатото през 2018 г. подновяване на кея тя вече не съществува.

Численост в защитени зони за птиците от Натура 2000: 188-392 двойки (100% от популацията). Цялата гнездова популация на вида е на територията на мрежата Натура 2000, в две защитени зони – “Калиакра” (185-275 дв.) и “Бакърлъка” (3-117 дв.)

Карта в голям размер

Местообитания

Изключително морски вид. Гнезди в ниши и пещери на скали по морското крайбрежие, както и на острови в морето. Понякога гнезди и върху структури с антропогенен произход – изоставени кейове, кораби, нефтени платформи и др. Колониален вид и обикновено гнезди на групи, много рядко – на единични гнезда. Гнездата си разполага по отвесните крайбрежни морски скали, на височина до 20 m над водата, по скални корнизи и тераси както на открито, така и в абразионни пещери до около 30 m навътре. Хранителните му местообитания обхващат крайбрежната морска ивица (тинести и пясъчни морски плитчини) до около 1 km навътре в морето.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Краткосрочна тенденция на числеността:

нарастваща

Дългосрочна тенденция на числеността:

нарастваща

Краткосрочна тенденция на разпространението:

нарастващо

Дългосрочна тенденция на разпространението:

нарастващо

 

Заплахи

Оплитане в рибарска инфраструктура (мрежи и даляни). Събиране на яйца за храна (о-ви Св. Св. Иван и Петър). Екстремни климатични явления, в резултат на глобалните климатични промени. Безпокойство в колониите. 

Владимир Младенов, Ралица Георгиева, Михаил Илиев