Атлас на гнездящите птици в България

Средиземноморски буревестник

(Puffinus yelkouan)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Уязвим

Размер на популацията: 0–10 дв.

Особености на разпространението

Липсват данни за сигурно гнездене в България през последните няколко деситилетия, но. не е изключено  да се размножава по скалисти участъци от Черноморското крайбрежие както в северната, така и в южната му част (особено между нос Емине и Маслен нос), включително по островите.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Свързан със стръмни скалисти (морски) брегове и морски острови, островчета, надводни скали и камъни; хранително местообитание открито море.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани