Атлас на гнездящите птици в България

Средиземноморски сокол

(Falco eleonorae)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0 дв.

Особености на разпространението

Гнездо по Средиземноморското крайбрежие, но скитащи птици се наблюдават ежегодно у нас, най-често в Южна България и по Черноморието. Регистриран е и през рамножителния период, но гнеденето му се по крайбрежието на Черно море все още не е докзазано.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Наблюденията са най-често до стръмни скалисти (морски) брегове и скали и скални стени (във вътрешността на страната), обикновено в или близо до речни долини. 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани