Атлас на гнездящите птици в България

Средна бекасина

(Gallinago gallinago)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2-10 дв.

Особености на разпространението

С отделни изолирани находища, основно в Тракийската низина, Софийското поле, покрай река Дунав, в Дунавската равнина, около Бургас, в района на бившето Стралджанско блато и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в мочурливи ливади, най-близки по характер до торфени блата и мочурища и крайречни и приизворни мочурища, в някои случаи намиращи се до блата с растителност по периферията на водоеми.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани