Атлас на гнездящите птици в България

Торбогнезден синигер

(Remiz pendulinus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 400-800 дв.

Особености на разпространението

С предимно разпръснато разпространение в равнинните части на страната, свързано със средните и долните течения на реките и някои водоеми със стоящи води. По-групирано на места в съседни квадрати покрай река Дунав и някои от притоците й, реките Марица, Тунджа, Струма, Искър и др., както и по Черноморското крайбрежие.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди най-често по Salix sp. по бреговете на блата (вкл. рибарници, стари корита на реки, кариери и др.) с богата растителност, особено Typha sp.   Гнезди и  на дървета по бреговете на реки или в периферията на алувиални и много влажни гори и храсталаци.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани