Атлас на гнездящите птици в България

Тракийски кеклик

(Alectoris chukar)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 1500-3000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто разпространение в безлесните каменисти части на Югоизточна България – Дервентските възвишения, Сакар и Източните Родопи, с групирани в съседни квадрати находища в Сливенска планина и разпръснато в някои хълмисти части на Тракийската низина, в Средна гора, Карнобатското поле и дори Предбалкана. Разпространението частично повлияно от изкуствени разселвания в миналото и през настоящия период. През 2003 г. около 30 дв. са разселени на о. Свети Иван до Созопол.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди по ерозирали скалисти терени с храсталаци на места с умерен климат, сухолюбиви храсталаци, тревни съобщества по сухи силикатни терени, сипеи, пустеещи земи, в овощни градини, дървесни и храстови плантации (особено екстензивно отглеждани лозя и малки овощни градини), по-рядко в близки до степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени, често в съседство с ниви подобрени тревни площи (многогодишни тревни култури), посеви и други (едногодишни) тревни култури.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани