Атлас на гнездящите птици в България

Трипръст кълвач

(Picoides tridactylus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 2020: 90-188 двойки (2007: 80-200 дв.)

Особености на разпространението

С ограничено петнисто разпространение в иглолистния пояс във високите части на Рила, Пирин, част от Западните Родопи и възможно Витоша. Установен е само в незасегнати от горскостопански дейности високопланинските иглолистни гори в Западните Родопи, Пирин и Рила. Повечето находища са в национални паркове и резервати – в НП “Рила“ и НП „Пирин“, в резерватите „Баюви дупки-Джинджирица“, „Парангалица“, „Мантарица“, „Беглика“ и др.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.:В периода 2013-2020 г. видът не е установен само в четири 10Х10 км. квадрата в които е посочен в миналото докладване. За сметка на това е установен в 11 нови квадрата. Според нас това се дължи на специализираните проучвания върху разпространението на вида през последните 6-7 години, а не на реално разширяване на ареала му.

Численост в защитени зони за птиците: 80-166 дв. (88% от националната популация). Най-висока е числеността на вида в ЗЗ “Западни Родопи“ (31-53 дв.), ЗЗ “Рила“ (15-30 дв.) и ЗЗ “Пирин“ (14-28 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Среща се в стари и богати на суха стояща и паднала дървесна маса смърчови, смърчово-бялборови, беломурови и черномурови гори, доста рядко и в смърчово-букови гори, обикновено близо до горната граница на гората.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността: стабилна
Дългосрочна тенденция на числеността: намаляваща
Краткосрочна тенденция на разпространението: стабилно
Дългосрочна тенденция на разпространението: намаляващо

Заплахи 

Горскостопански сечи, включително и санитарни сечи,които се практикуват и в защитените територии. Изграждане на нови и разширяване на съществуващи ски курорти – ски зона Банско, Пампорово, Чепеларе и др. Изолираност на местната субпопулация от други съседни. Горски пожари.

Петър Шурулинков, Гиргина Даскалова