Атлас на гнездящите птици в България

Тръстиков дрозд

(Acrocephalus arundinaceus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 20 000-40 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от равнинната територия на страната. По-плътно покрай река Дунав и в Дунавската равнина, в Тракийската низина, низинните райони около поречието на река Тунджа, по Черноморското крайбрежие, в Софийското поле и др. С по-разпръснати гнездовища в Добруджа, Лудогорието и в някои полупланински или гористи райони (Източни Родопи, Сакар, Странджа), по долините на повечето реки във вътрешността на страната и по повечето вътрешни водоеми, където има обраствания с тръстика (Phragmites australis).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в разнообразни водоеми, обрасли с Phragmites australis (по-рядко Typha sp.), особено в блата и в различни по големина постоянни или временни влажни зони със стоящи пресни води, стоящи бракични води, течащи води, включително стари речни корита и изкуствени водоеми – рибарници, канали, микроязовири и язовири, кариерни заблатявания и др. Особено многоброен в масиви от висока многогодишна тръстика, примесена със стари стъбла и сред по-дълбока вода (0,5–1,4 m). Отделни двойки рядко може да гнездят и в тръстикови масиви на сухи, никога незаливани места. Гнезди и в тръстика в лагуни, в градове, села и индустриални зони (включително в блатисти части на градски паркове и градини) и в подходящо обрасли индустриални водоеми.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани