Атлас на гнездящите птици в България

Тръстиков цвъркач

(Locustella luscinioides)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 300-500 дв.

Особености на разпространението

С разпръснато разпространение в ниските части на цялата страна. По-групирано в съседни квадрати на места по Черноморското крайбрежие и покрай река Дунав.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди изключително в блата, в растителност по периферията на водоеми и крайречни и приизворни мочурища, като предпочита обширни тръстикови масиви, основно във влажни зони със стоящи пресни води, но и в крайморски езера, блата и рибарници.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани