Атлас на гнездящите птици в България

Турилик

(Burchinus oedicnemus)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 160-360 дв.

Особености на разпространението

С разкъсано петнисто разпространение, обхващащо основно Източна България – крайморската част на Добруджа и южната част на Добруджанското плато, Сливенската котловина, Карнобатското и Айтоското поле и хълмистите райони на север от Бургас, Сакар, хълмистите райони на север от Дервентските възвишения и Източните Родопи.

Отделни близко разположени гнездовища по Бесапарските ридове и други хълмисти места в Тракийската низина, по поречието на река Струма, около Софийското поле и района на Свищов, както и с изолирани находища в други части на страната.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно по открити степни или други каменисти райони, основно степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени и тревни съобщества по сухи силикатни терени, най-често използвани като пасища. Размножава се и по пустеещи земи и чакълести острови, заравнени чакълести или пясъчни речни тераси и други подобни участъци на речни долини по долните и средните течения на реки, а също и в кариери.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани