Атлас на гнездящите птици в България

Тънкоклюна чайка

(Larus genei)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

 

Размер на популацията: 2020: 0-6 двойки (2007: 0-2 дв.)

 

Особености на разпространението

С две гнездови находища край Черно море, в свръхсолените Атанасовско и Поморийско езеро, където остава през целия размножителен период, но не се размножава ежегодно и дори след пристъпване към гнездене не винаги успява да отгледа потомство. За първи път гнездене, макар несполучливо, е установено на 11.06.1996 г. в Атанасовското езеро. На 06.07.2004 г. също там наблюдавани 4 екз. с гнездово поведение. През май и на 02.06.2005 г. от 26 до 40 екз. копулират и лежат като мътещи на дига в Поморийското езеро, но на 12.07.2005 г. на мястото не са открити нито малки, нито възрастни екз. Отделни индивиди остават през размножителния период и в Дуранкулашкото езеро и Шабленската тузла, както и в блата по Дунавското крайбрежие.

Оценка на популацията за периода 2013 – 2020 г.: През 2012 г. видът е доказан за втори път да гнезди в България (след 1996 г.). След това присъствието на тънкоклюната чайка през гнездовия период в Бургаските езера силно зачестява. В периода на проучването видът гнезди периодично в Атанасовското и Поморийското езера. Вероятно има повече опити за гнездене, но много от тях биват компрометирани поради хищничество, безпокойство или други фактори.

Численост в защитени зони за птиците: 0-6 двойки (100% от популацията). Цялата гнездова популация на вида е в територията на Натура 2000 мрежата. Гнезди единствено в защитените зони „Атанасовско езеро“ (0-6 дв.) и „Поморийско езеро“ (0-5 дв.).

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в соленоводни или свръхсолени водоеми лагуни (по диги в солници). През

гнездовия период се среща и около стоящи бракични води.

 

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020 г.

Краткосрочна тенденция на числеността:

стабилна

Дългосрочна тенденция на числеността:

нарастваща

Краткосрочна тенденция на разпространението:

стабилно

Дългосрочна тенденция на разпространението:

стабилно

 

Заплахи

Хищничество, застрашаващо яйцата и малките в гнездовите колонии. Екстремни климатични явления в резултат на глобалните климатични промени. Унищожаване на гнезда и малки вследствие на технически дейности при производство и добив на сол. 

 

Владимир Младенов, Ралица Георгиева, Петър Шурулинков