Атлас на гнездящите птици в България

Уралска улулица

(Strix uralensis)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 20-60 дв.

Особености на разпространението

Концентриран в буковия пояс на Централна Стара планина и съседните части на Същинска Средна гора. Установяване е и в Западна Стара планина, Врачанския Балкан и Западните Родопи, където вероятно съществуват неизветсни гнездовища

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди във вековни широколистни листопадни гори (предимно Fagus sylvatica) или смесени гори (особено Fagus sylvatica и Abies alba), по-рядко иглолистни гори във високите части на планините.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани