Атлас на гнездящите птици в България

Фиш

 (Mareca penelope)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0 дв.

Особености на разпространението

Изолирани находища през гнездовия сезон по река Дунав, в Мандренското езеро, по поречията на реките Марица и Искър. Всички наблюдения съвпадат и със значими миграционни коридори, което предполага, че се касае не за размножаване, а по-скоро за птици, прекарващи лятото далеч от основния гнездови ареал.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Наблюдаван в неморски води – лагуни, стоящи пресни води, стоящи бракични води, както и в блата и тревни съобщества по влажни терени, разположени по брега на влажните зони. В основната си част влажните зони, в които е регистриран вида през гнездовия сезон, са изкуствени водоеми – рибарници и микроязовири.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани