Атлас на гнездящите птици в България

Хвойнов дрозд

(Turdus pilaris)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 0-5 дв.

Особености на разпространението

Изключително рядък, вероятно нередовно гнездящ вид.  Сигурно гнездене е установено само веднъж  в България. На 14–21.06.1993 г. в района на резиденция Шабла (до Шабленското езеро) е намерено гнездо с малки, хранени от родителите им. В последните години е наблюдаван през размножителния период в Рила.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Намереното гнездо е билов изкуствено насаждение от хибридни тополи (овощни градини, дървесни и храстови плантации), но по вероятно е откриването му в планински иглолисти и смесени гори

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани