Атлас на гнездящите птици в България

Хралупар

(Columba oenas)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 150-350 дв.

Особености на разпространението

Петнисто разпространен в планиниски и полупланински райони със стари гори – Странджа, Стара планина, Рила, Пирин, Западните Родопи. По-разпръснато в Предбалкана, Осоговска планина, Средна гора, Тракийската низина, Източните Родопи и др. По изключение – и в равнинни гористи части и покрай река Дунав.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди в стари широколистни листопадни гори, смесени гори и иглолистни гори с хралупати дървета. По-рядко в алувиални и много влажни гори и храсталаци и в скали и скални стени (във вътрешността на страната) (по Ломовете), а вероятно единични двойки се размножават по изключение и в населени места.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани