Атлас на гнездящите птици в България

Чавка

(Corvus monedula)

Категория на застрашеност (IUCN, 2020) – Незастрашен

Размер на популацията: 75 000-250 000 дв.

Особености на разпространението

С петнисто и разпръснато разпространение на територията на цялата страна, по-плътно в равнините и полупланинските части с преобладаващи земеделски култури и с по-големи селища. Отсъства или слабо представен в планините и в равнинни райони с горски масиви, както и в редица други, наглед подходящи за обитаване територии в Дунавската равнина, Тракийската низина и др.

Карта в голям размер

Гнездово разпространение 2013 – 2020 – представено е разпространението и оценка на числеността на вида за периода 2013 – 2020 г. –

Сравнително разпространение на вида спрямо първия атлас на гнездящите птици (Янков, 2007): Находище до 2007 г. | Находище до 2007 г., потвърдено след 2015 г. – | Ново находище след 2015 г. – Находищата след 2015 г. са на базата на сурови данни от smartbirds.org.

Местообитания

Гнезди предимно в градове и села и индустриални зони, в по-малка степен в кухини по скали и скални стени във вътрешността на страната, пещери и стръмни морски брегове, по изключение – и в градски паркове и градини, където гнезди в хралупи на дървета. В селищата са предпочитани както комини и кухини в покривни конструкции на стари сгради, така и тавански помещения на нови жилищни и индустриални постройки.

Тенденции в развитието на популацията за периода 2013 – 2020

Не анализирани

Заплахи

Не анализирани